Tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động Đấu thầu năm 2019

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ

Số:         /TB-IEDI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18  tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Vv Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2018

Ngày 06/12/2017, Cục Quản lý đấu thầu có Thông báo số 1236/TB-QLĐT về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu năm 2018 (được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn). Căn cứ thực tế số lượng hồ sơ đăng ký dự thi, để phục vụ tốt nhất cho công tác tổ chức thi, Cục Quản lý đấu thầu điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu từ kỳ 2 năm 2018 như sau:

          I. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

                                                                                                Bảng số 1

Kỳ thi

Địa điểm tổ chức thi

Thời gian tổ chức thi

Hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký dự thi

Hạn cuối đăng tải danh sách thí sinh đầy đủ hồ sơ đăng ký và thông báo triệu tập

Hạn cuối nộp chi phí dự thi

Hạn cuối đăng tải danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

2

Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh

17/3/2018

26/02/2018

Chưa áp dụng

13/3/2018

07/3/2018

3

Hà Nội, Đắk Lắk và Sơn La

14/4/2018

16/3/2018

22/3/2018

30/3/2018

04/4/2018

4

Hà Nội, Đà Nẵng và tp. Hồ Chí Minh

19/5/2018

17/4/2018

23/4/2018

04/5/2018

09/5/2018

5

Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh

14/7/2018

15/6/2018

20/6/2018

27/6/2018

02/7/2018

6

Hà Nội, Đà Nẵng và tp. Hồ Chí Minh (*)

15/9/2018

15/8/2018

21/8/2018

31/8/2018

05/9/2018

(*) Đối với 05 kỳ thi nêu trên đều dành cho các thí sinh đăng ký thi chứng chỉ đấu thầu chung (gồm chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn; xây lắp, hàng hoá và dịch vụ phi tư vấn). Riêng đối với kỳ thi thứ 5 sẽ bao gồm thi chứng chỉ đấu thầu chung và thi 01 loại chứng chỉ.

II. Đăng ký thi, hoãn thi, thi lại, triệu tập thí sinh dự thi

1. Đăng ký thi:

a) Hồ sơ đăng ký: thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 03/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 (Đơn đăng ký dự thi theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông báo này).Trong mọi trường hợp, hồ sơ đăng ký đã nộp sẽ không được hoàn trả.

b) Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký thi sát hạch:

– Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

Điện thoại: 0977 037 368 Ms Hương

c) Hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Như đã nêu tại Bảng số 1.

– Hồ sơ được xét để thi là các hồ sơ đăng ký đáp ứng yêu cầu, được Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu nhận được trước ngày là hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký nêu tại Bảng số 1 nêu trên. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký dự thi gửi đến sau thời điểm nêu trên hoặc số lượng thí sinh đăng ký dự thi vượt quá số lượng thí sinh do Hội đồng thi quy định cho mỗi kỳ thi thì hồ sơ đăng ký đó sẽ được chuyển sang kỳ thi tiếp theo.

– Danh sách thí sinh đáp ứng đủ điều kiện dự thi sát hạch của mỗi kỳ thiđược công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉhttp://muasamcong.mpi.gov.vntrước ngày thi tối thiểu 10 ngày (ngày dự kiến đăng tải là ngày đăng tải danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nêu tại Bảng số 1nêu trên).

2. Hoãn thi, rút hồ sơ dự thi:

a) Trường hợp hoãn thi:

– Hồ sơ xin hoãn thi bao gồm: đơn đề nghị hoãn thi (theo mẫu tại Phụ lục 2) kèm theo 02 ảnh 3×4 cm, chứng minh thư phô tô, 02 phong bì có dán tem ghi địa chỉ nhận thư.

– Thí sinh đã được đưa vào danh sách thí sinh đáp ứng đầy đủ điều kiện về hồ sơ đăng ký được phép hoãn thi, không phải nộp lại hồ sơ đăng ký thi và được hoàn trả chi phí thi sát hạch mà thí sinh đã nộp trong các trường hợp sau:

* Đối với thí sinh đã nộp chi phí dự thi:

+ Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu nhận được hồ sơ xin hoãn thi trước 01 ngày làm việc của ngày đăng tải danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi đã nêu tại Bảng số 1;

+ Trường hợp vì lý do bất khả kháng, Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu nhận được hồ sơ xin hoãn thi kèm theo các giấy tờ chứng minh đối với lý do xin hoãn thi (ví dụ như giấy xác nhận của cơ sở y tế nếu ốm đau, xác nhận của đơn vị nếu được cử đi công tác đột xuất hoặc các giấy tờ xác nhận khác tương tự) trước ngày tổ chức thi 01 ngày làm việc.

* Đối với thí sinh chưa nộp chi phí dự thi:

Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu nhận được hồ sơ xin hoãn thi trước 01 ngày làm việc của ngày hết hạn nộp chi phí dự thi nêu tại Bảng số 1;

b) Trường hợp hủy thi:

Thí sinh được phép hủy thi và toàn bộ chi phí thi sát hạch mà thí sinh đã nộp sẽ được hoàn trả trong các trường hợp sau:

– Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu nhận được đơn đề nghị hủy thi (theo mẫu tại Phụ lục 3) trước ngày đăng tải danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi đã nêu tại Bảng số 1;

– Trường hợp bất khả kháng, Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu nhận được đơn xin hủy thi kèm theo các giấy tờ chứng minh đối với lý do xin hủy thi (ví dụ như giấy xác nhận của cơ sở y tế nếu ốm đau, xác nhận của đơn vị nếu được cử đi công tác đột xuất hoặc các giấy tờ xác nhận khác tương tự) trước ngày tổ chức thi 01 ngày làm việc.

3. Thi lại:

Trường hợp trong một kỳ thi sát hạch, nếu thí sinh chỉ đạt yêu cầu một trong hai môn thi thì điểm của môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu trong thời hạn 12 tháng kể từ khi công bố kết quả thi sát hạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong thời hạn bảo lưu, thí sinh có thể làm đơn đăng ký thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu(theo mẫu tại Phụ lục 4) kèm theo 02 ảnh 3×4 cm, 02 phong bì có dán tem ghi địa chỉ nhận thư, chứng minh thư phô tôgửi đến Trung tâm hỗ trợ đấu thầu. Hết thời hạn bảo lưu, điểm thi của thí sinh không còn giá trị để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Thí sinh thi lại sẽ được thi vào kỳ thi tiếp theo gần nhất nếu có nhu cầu.

4. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi:

Thông báo triệu tập thí sinh của mỗi kỳ thi được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn(dự kiến cùng ngày đăng tải danh sách thí sinh đáp ứng đầy đủ điều kiện về hồ sơ đăng ký nêu tại Bảng số 1), đồng thời sẽ được gửi theo đường bưu điện đến từng thí sinh theo địa chỉ đã đăng ký. Thí sinh có trách nhiệm thực hiện các hướng dẫn trong thông báo triệu tập đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

III. Nội dung, thời gian, địa điểm, quy chế tổ chức kỳ thi sát hạch

1. Nội dung kỳ thi:

– Kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu chung (bao gồm 2 lĩnh vực: (1) Tư vấn; (2) Xây lắp, hàng hóa và phi tư vấn) cho các cá nhân tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn nhà thầu tất cả các gói thầu.

– Kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (bao gồm 1 trong 2 lĩnh vực: (1) Tư vấn; (2) Xây lắp, hàng hóa và phi tư vấn) cho các cá nhân tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu tương ứng.

– Môn thi bao gồm một bài thi trắc nghiệm (thời gian 60 phút) và một bài thi viết (thời gian 180 phút).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi, danh sách phòng thi:Sẽ được thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.

       3. Quy chế thi:

Quy chế thi được thông báo công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.Những điều thí sinh cần lưu ý khi tham dự thi được nêu cụ thể tạiPhụ lục 6 của Thông báo này.

IV. Nộp chi phí dự thi

1. Chi phí dự thi:

a) Chi phí dự thi lần đầu (đã bao gồm thuế) cho loại chứng chỉ hành nghề đấu thầu chung hoặc thi một loại chứng chỉ hành nghề được quy định cụ thể trong thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi.

b) Chi phí thi lại (đã bao gồm thuế)được tính bằng 50%chi phí dự thi lần đầu tại kỳ thi đó.

2. Phương thức nộp chi phí dự thi và cung cấp thông tin xuất hóa đơn:

a) Phương thức nộp chi phí dự thi:

– Phương thức 1:Chuyển khoản đến Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu theo thời hạn nêu tại Bảng số 1nêu trên, địa chỉ chuyển khoản như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu

Tài khoản: 2161.0000.555566Tại: Ngân hàng BIDV – chi nhánh Đống Đa – Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: đề nghị thí sinh (hoặc đơn vị nộp tiền cho thí sinh dự thi) ghi rõ thông tin như sau:

[Số báo danh của thí sinh – Tên đơn vị/thí sinh nộp chi phí thi CCHN kỳ …..năm 2018 tại ………].

– Phương thức 2: Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu theo thời hạn nêu tại Bảng số1 nêu trên(trong giờ hành chính) tại địa chỉ:

+ Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội

+ Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu tại TP. Hồ Chí Minh: Tầng 6, Toà nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 289 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Quá thời hạn nêu trên, tất cả thí sinh có tên trong danh sách thí sinh đáp ứng đầy đủ điều kiện về hồ sơ đăng ký dự thi nhưng không nộp chi phí thi coi như không đủ điều kiện tham dự thi.

b) Cung cấp thông tin xuất hóa đơn tài chính:

Trường hợp đơn vị/thí sinh dự thi có nhu cầu cung cấp hóa đơn tài chính: Đề nghị  gửi bản scan ủy nhiệm chi có dấu ngân hàng (đối với phương thức chuyển khoản), điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký thông tin xuất hóa đơn theo mẫu (Phụ lục 5) gửi đến email: ketoandauthau.mpi@gmail.com.

Mọi vướng mắc cần giải đáp, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ đến Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu theo địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội;  0972 606 893 Ms Hoài

Cục Quản lý đấu thầu thông báo để các tổ chức, cá nhânbiết và thực hiện. Trường hợp có thay đổi, Cục Quản lý đấu thầu sẽ đăng tải nội dung thay đổi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./.

Nơi nhận:– Như trên;

– Cục trưởng (để b/c);

– Phòng Chính sách (để đăng tải);

– Lưu: VT, VP, HĐTSH.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

Phụ lục 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

_____, ngày ____ tháng ___năm____

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH VÀ

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Họ và tên (chữ in hoa): ……………………………………………….Nam/Nữ:……………..

2. Sinh ngày: …………….. tháng …………. năm …………………………………………………

3. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………….

4. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………..

5. Số CMND/ Hộ chiếu: ……………………….cấp ngày…..tháng……năm……………….

Nơi cấp: …………………..

6. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

7. Số điện thoại di động: ……………………………………………………………………………

8. Địa chỉ email:………………………………………………………………………………………..

9.Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………….

10. Trình độ chuyên môn:

– Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):…….

11. Kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu:

– Thời gian đã tham gia hoạt động đấu thầu: từ năm… đến năm…

– Tổng số gói thầu đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu:………(ghi tổng số gói thầu đã tham gia).

Đề nghị được dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu …….. (ghi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá, phi tư vấn hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu chung).

Thời gian, địa điểm đăng ký dự thi: ….. (ghi thời gian và địa điểm phù hợp căn cứ thời gian và địa điểm tổ chức các kỳ thi năm 2018 nêu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai nêu trên là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai trong đơn./.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đề nghị ghi rõ số điện thoại di động, địa chỉ email và đơn vị công tác để tiện cho việc liên hệ của ban tổ chức khi thí sinh thiếu tài liệu, có sai sót trong quá trình đăng ký dự thi.

Phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày      tháng   năm         

ĐƠN XIN HOÃN THI

Kính gửi:     Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu

Tên tôi là: ………………………………………………………………………… Ngày sinh:……………………………………….

Số CMT/ hộ chiếu/ thẻ căn cước: ……………………. ………Nơi sinh:………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Số báo danh:………………………………………………………………………………………………………………….

Đã có tên trong danh sách dự thi ngày……………….………… tại…………………………………….

Tôi xin hoãn thi và xin được bảo lưu hồ sơ đăng ký dự thi và chi phí dự thi (trường hợp đã nộp chi phí dự thi) để chuyển sang kỳ thi ngày ………………….………. tại ………………… …

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

THÍ SINH

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

KẾT NỐI NGAY, ĐỂ CHÚNG TÔI HIỂU HƠN VỀ BẠN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HOTLINE: 0948 092 855
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x